RAMOWY ROZKŁAD DNIA- GRUPA PSZCZÓŁKI

7.30- 8.00

Schodzenie się dzieci do sali. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy indywidualne i w małych zespołach (dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze) służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Udzielanie PPP; korygowanie deficytów i rozwijanie uzdolnień. Prace porządkowo – gospodarcze;

8.00- 8.30

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu;

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania;

8.30- 9.00

Śniadanie;

9.00- 10.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu;

10.45-11.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do posiłku;

Obiad- pierwsze danie;

11.30- 12.45

Przygotowanie do odpoczynku. Bajko terapia, relaksacja; Zabawy swobodne
w kącikach tematycznych, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do indywidualnych możliwości dziecka, zabawa ruchowa;

12.45 -13.30

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu II danie i deser;

13.30- 15.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne w kącikach tematycznych według zainteresowań dzieci, zabawy na świeżym powietrzu. Udzielanie PPP; korygowanie deficytów i rozwijanie uzdolnień. Rozchodzenie się dzieci;