Rekrutacja 2019/2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.10.2019 Burmistrza Kożuchowa  z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kożuchów

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W KOŻUCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dokumenty składamy w terminie od 11.02.2019 r. – do 28.02.2019 r.

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola składają na rok szkolny deklarację woli o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu. Złożona deklaracja gwarantuje dzieciom miejsce w naszym przedszkolu.

Druk Nr 1 deklaracja o kontynuowaniu….

Dnia 04.03.2019 r. roku Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

W terminie od 05.03.2019 r. do 14.03.2019 r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych składają pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do naszego przedszkola. Nie złożenie oświadczenia przez rodziców  będzie oznaczało rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Dnia 18.03.2019 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do pub licznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do wydrukowania oraz wypełnienia i dostarczenia ich do przedszkola. Wydrukowane dokumenty  można pobrać w przedszkolu od godziny 7:00 do 17:00 u dyrektora, w gabinecie administracji u p. Barbary Wajman lub w grupie Jeżyków (parter).

Druk Nr 2 wniosek do przedszkola

Druk Nr 3 rodzina wielodzietna

Druk Nr 4 – samotne wychowywanie dzieci 

Druk Nr 5 – oświadczenie o zatrudnieniu

Druk Nr 6 – oświadczenie podatek

Załącznik druk nr.3 samotne wychowywanie dziecka i druk nr 4 wielodzietność wypełnia rodzina,

Załączniki druk nr.5 zatrudnienie i druk nr 6 podatek wypełnia każdy rodzic/prawny opiekun indywidualnie.